607 663 300 info@phosa.pl

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI

Warszawa, 30 września 2020r

Zarząd Spółki działającej pod firmą Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Laurowej 39, NIP 5252711393, REGON: 36727126900000, KRS: 0000699591 (dalej “Spółka“), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej: Ustawa), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:0015:00:.

Zgodnie z treścią Ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji, które zostały wydane przez Spółkę utraci moc obowiązującą z mocy prawa z dniem 1 marca 2021. Po wspomnianym w zdaniu poprzednim okresie, akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, a będą posiadały wyłącznie moc dowodową niezbędną do możliwości aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.