O możliwość czasowego zwolnienia firm zajmujących się ochroną osób i mienia z obowiązku płacenia składek ZUS zwraca się do premiera Polski Holding Ochrony. – Przychody naszej branży bardzo zmalały, co spowodowane było i dalej jest odpływem klientów z takich branż jak handel, gastronomia i usługi – uzasadnia postulat dołączenia przedsiębiorstw związanych z ochroną do listy branż objętych zwolnieniami ze składek Sławomir Wagner, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony.

  • Wagner podkreśla, że główny cel apelu do premiera to utrzymanie zatrudnienia w sektorze ochrony. – Pracownik to główna wartość w naszej branży. To od niego zależeć będzie jej kondycja, zwłaszcza podczas odbudowy całego sektora po pandemii – wskazuje Sławomir Wagner.
  • Wydane w lutym rozporządzenia wymieniają wszystkie PKD branż, które korzystać mogą ze zwolnień. Branża ochrony pozostaje jednak w tych aktach zignorowana.
  • Polski Holding Ochrony apeluje do premiera o uzupełnienie listy PKD o branżę ochrony.

Ochrona osób i mienia to największa gałąź sektora usług w Polsce. Szacuje się, że do wybuchu pandemii zatrudnienie w niej znajdować mogło nawet około 300 tysięcy osób. Dla większości z nich praca w ochronie stanowiła jedyne źródło utrzymania. Wielu pracowników tego sektora wiązało z tą branżą swoją zawodową przyszłość i, w miarę możliwości, inwestowało w swój rozwój, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach czy zdobywając niezbędne uprawnienia i zezwolenia.

 – Pracownik to główna wartość w naszej branży – zwraca uwagę Sławomir Wagner i dodaje, że to od pracownika ochrony zależeć będzie kondycja branży security, zwłaszcza podczas jej odbudowy po pandemii.

Trwająca już od roku epidemia COVID-19 spowodowała jednak duże zaburzenia na rynku tych usług w Polsce. – Kryzys wywołany pandemią spowodował faktyczne wyłączenie lub znaczne ograniczenie świadczenia zamawianych przez firmy z różnych branż usług zewnętrznych, do których zalicza się ochrona osób i mienia – mówi Sławomir Wagner.

Bez wsparcia

 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do tego zwolnienia mają jednak tylko określone (kodami PKD) branże. Na liście zwolnionych z tego obowiązku branż brakuje m.in. usług ochrony i mienia. Tak samo jest w wydanym pod koniec lutego rozporządzeniu Rady Ministrów, które poszerza listę PKD branż mogących korzystać ze zwolnień ze składek. Branża ochrony po raz drugi została tam zignorowana.

– Reprezentując interesy gospodarcze firm wchodzących w skład Polskiego Holdingu Ochrony, zwracamy się do Pana Premiera z postulatem wpisania branży ochrony występującej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod kodami 80.10.Z i 80.20.Z do listy branż wymienionych w § 10 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanego w Dz. U. z 2021r. poz. 152,  które uzyskały możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na  ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – przeczytać można w skierowanym do premiera apelu Polskiego Holdingu Ochrony.

– Pragniemy również zaznaczyć, że w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, również nasza branża nie uzyskała takiej możliwości – dodaje Sławomir Wagner, autor tego apelu.

Autor: „Bad”

Żródło: wnp.pl (link):

https://www.wnp.pl/finanse/branza-ochrony-apeluje-o-zwolnienie-ze-skladek-zus,455947.html